Monday, February 11, 2008

Xing Nian Kuai Le !

Wishing all who read my blog to have happy CNY celebrations!
Gong Xi Fa Cai
Wan Shi Ru Yi
Nian Nian You Yu
Long Ma Jing Shen
And for those who do business ......
Shen Yi Xing Long
You Shui Duo Duo
Jin Yin Man Wu
Man Di Huang Jin
Posted by Picasa

No comments: